Friese boekentips

Myn grutte syk- en ûntdekboek: Fan alles wat rydt, fart of fljocht

Fedde en Maaike, twa jonge bern, nimme de lêzer mei nei ferskate plakjes. Sa binne sy yn de stêd, mar ek op it plattelân. By de brânwachtkazerne, in bouput, it fleanfjild, it wetter, it stasjon, de wykmerk, mar se nimme dy ek mei nei de camping. Grutte masines Witsto wat der allegear yn de stêd omrydt? En witsto de nammen …

Ynstruminten (diel 2)

Stevich kartonboekje mei lûden dy’t de platen ta libben bringe troch Marion Billet. Wat hearst? Witsto hoe’t in klarinet klinkt? Of in sello? Oan / út knopke In stevich en kleurich kartonboekje. Op elke side stiet in bist dat in muzykynstrumint bespilet. Sjochst ek rûntsjes dêr ’tst op drukke kinst en dan begjint der in muzykje te spyljen fan dat …

Tútsje derop!

It hûntsje, it skiep, de aap, de bear en de oaljefant ha allegear in ûngelokje hân. De iene hat in sear poatsje, de oare stapt op syn eigen slurf. Wat no? 5 ‘echte’ pleisters Pjutten kinne helpe troch der in pleister op te plakken. Mar it measte helpt fansels: in tútsje derop! Stevich printeboek mei 5 ‘echte’ pleisters. De pleisters …

Dit is Stip – kartonboekje

In nij Stipboek foar de alderlytsten, dat yn de foarm fan Stip makke is! Leuk om mei te boartsjen én leuk as dekoraasje op de bernekeamer!

Wekker wurde!

Lytse Bear sjocht út nei de komst fan syn babybroerke of –suske. Oant se der is. Dan blike mem en heit ynienen gjin tiid mear foar him te hawwen.

Remus Reuzemûs

Lytse Bear sjocht út nei de komst fan syn babybroerke of –suske. Oant se der is. Dan blike mem en heit ynienen gjin tiid mear foar him te hawwen.

Dêr is se dan! En wat no?

Lytse Bear sjocht út nei de komst fan syn babybroerke of –suske. Oant se der is. Dan blike mem en heit ynienen gjin tiid mear foar him te hawwen.

Hâldsto altyd fan my?

Kleine Beer maakt zich zorgen. Hoeveel houdt zijn moeder van hem? Wat als hij iets heel ergs doet? Wat als er iets ergs met haar gebeurt? Mama is er altijd Maar de liefde van een moeder is sterk, en zoals Kleine Beer ontdekt, kan niets dat veranderen. Een fantasierijke reis door de grote vragen van een kind over de aard …

In hûs foar Harry

Poes Harry hat noch nea bûten boarte. Oant it dakraam iepen stiet en flinter Vera tikkertsje boartsje wol. Dat liket Harry in aardich idee.

Wêr bisto, lytse foks?

Herfstkleuren Gluur door de gaten en raak de geribbelde bladzijden aan. De dieren spelen verstoppertje. Ze zien de beer, de eekhoorn en andere dieren… Maar waar is de kleine vos? Bekijk ‘Wêr bisto, lytse foks?’ samen met je dreumes. Dit boekje is verkrijgbaar via de jeugdbibliotheek of via de webshop van de uitgeverij. Bekijk ook onze andere boekentips.