Friese boekentips

Ynstruminten (diel 2)

Stevich kartonboekje mei lûden dy’t de platen ta libben bringe troch Marion Billet. Wat hearst? Witsto hoe’t in klarinet klinkt? Of in sello? Oan / út knopke In stevich en kleurich kartonboekje. Op elke side stiet in bist dat in muzykynstrumint bespilet. Sjochst ek rûntsjes dêr ’tst op drukke kinst en dan begjint der in muzykje te spyljen fan dat …

Omke Ule past op

Omke Ule sit it leafst feilich thús. Hy hâldt net fan drokte en is oeral benaud foar. Hy is dan ek hielendal net bliid as er op syn omkesizzer Eppy passe moat. Op aventoer! Want Eppy wol de wrâld ûntdekke, hy wol op aventoer. Hoewol’t omke net goed doart, gean se dan dochs nei bûten ta. Omke fynt it allegear …

Sipke syn Alvestêdetocht

As pake Spitsmuis ‘’t Giet oan’ ropt, is dat foar him it begjin fan in swiere reedriderstocht lâns de Fryske alve stêden. As hy foarby Hylpen wat te iten út syn rêchpûde hellet, komt pake-beppesizzer Sipke derút rollen.

Buorkerij

In jier op ‘e pleats. Yn ‘e maitiid boartsje de lammen yn’ e greide, yn ‘e simmer moat de boerinne hooi meitsje, yn’ e hjerst wurdt it lân omploege en yn ‘e winter wurde de kij waarm en droech hâlden yn’ e stâl. it lân wurdt omploege en yn de winter wurde de kij waarm en droech hâlden yn de skuorre. In flapboek mei prachtige yllustraasjes fan Jonny Lambert.

Tomke en de seizoenen (4 boekjes yn in kassette)

Nije aventoeren fan Tomke! Fjouwer prachtige Tomke-rige boeken binne by Afûk ferskynd. Geartsje Douma hat foar elk seizoen in moai ferhaal yn rym skreaun. Luuk Klazenga levere de oansprekkende yllustraasjes. In ferhaal foar elk seizoen oer Tomke Yn ‘Tomke en de bijen’ is it maitiid. Hy siket blomkes foar Kornelia. Mar o nee, hy sjocht in bij. Help! Romke wol …

Myn grutte syk- en ûntdekboek: Fan alles wat rydt, fart of fljocht

Fedde en Maaike, twa jonge bern, nimme de lêzer mei nei ferskate plakjes. Sa binne sy yn de stêd, mar ek op it plattelân. By de brânwachtkazerne, in bouput, it fleanfjild, it wetter, it stasjon, de wykmerk, mar se nimme dy ek mei nei de camping. Grutte masines! Witsto wat der allegear yn de stêd omrydt? En witsto de nammen …

Tútsje derop!

It hûntsje, it skiep, de aap, de bear en de oaljefant ha allegear in ûngelokje hân. De iene hat in sear poatsje, de oare stapt op syn eigen slurf. Wat no? 5 ‘echte’ pleisters Pjutten kinne helpe troch der in pleister op te plakken. Mar it measte helpt fansels: in tútsje derop! Stevich printeboek mei 5 ‘echte’ pleisters. De pleisters …

Dit is Stip – kartonboekje

In nij Stipboek foar de alderlytsten, dat yn de foarm fan Stip makke is! Leuk om mei te boartsjen én leuk as dekoraasje op de bernekeamer!

Wekker wurde!

Lytse Bear sjocht út nei de komst fan syn babybroerke of –suske. Oant se der is. Dan blike mem en heit ynienen gjin tiid mear foar him te hawwen.

Remus Reuzemûs

Lytse Bear sjocht út nei de komst fan syn babybroerke of –suske. Oant se der is. Dan blike mem en heit ynienen gjin tiid mear foar him te hawwen.