Friese boekentips

‘Dit is Stip – kartonboekje’

In nij Stipboek foar de alderlytsten, dat yn de foarm fan Stip makke is! Leuk om mei te boartsjen én leuk as dekoraasje op de bernekeamer!

‘Dêr is se dan! En wat no?’

Lytse Bear sjocht út nei de komst fan syn babybroerke of –suske. Oant se der is. Dan blike mem en heit ynienen gjin tiid mear foar him te hawwen.

‘In hûs foar Harry’

Poes Harry hat noch nea bûten boarte. Oant it dakraam iepen stiet en flinter Vera tikkertsje boartsje wol. Dat liket Harry in aardich idee.

‘De Grutte Griene Grizel’

Op in dei heart Knyn in lûde stim út syn hol kommen, dy ropt dat hy de Grutte Griene Grizel is. Knyn wurdt der kjel fan en doart net nei binnen.