Friese boekentips

Dêr is se dan! En wat no?

Lytse Bear sjocht út nei de komst fan syn babybroerke of –suske. Oant se der is. Dan blike mem en heit ynienen gjin tiid mear foar him te hawwen.

In hûs foar Harry

Poes Harry hat noch nea bûten boarte. Oant it dakraam iepen stiet en flinter Vera tikkertsje boartsje wol. Dat liket Harry in aardich idee.

De Grutte Griene Grizel

Op in dei heart Knyn in lûde stim út syn hol kommen, dy ropt dat hy de Grutte Griene Grizel is. Knyn wurdt der kjel fan en doart net nei binnen.