Bisten op ‘e pleats

Alle bisten du’t op in pleats wenje kinne, hawwe in plakje krigen yn dit boekje. De yllustraasjes fan de bistjes binne prachtich en ôfbylde yn jong en âld. In kealtsje en in ko, in laam en in skiep.

Dit is Stip – kartonboekje

In nij Stipboek foar de alderlytsten, dat yn de foarm fan Stip makke is! Leuk om mei te boartsjen én leuk as dekoraasje op de bernekeamer!