Stip yn it swimbad

Stip sil te swimmen mei syn nije swimbân. Doart er wol yn it wetter? In leaf ferhaaltsje foar bern dy’t it swimbad noch wol in bytsje spannend fine. Hurdkartonnen boekje. Foar pjutten fan 1,5 jier.

Wêr bisto, lytse knyn?

It knyntsje hat him ferstoppe! Hiele jonge bern sjogge graach troch de gatsjes yn dit boek en kinne de tekstyl op de siden fiele.

Ynstruminten (diel 2)

Stevich kartonboekje mei lûden dy’t de platen ta libben bringe troch Marion Billet. Wat hearst? Witsto hoe’t in klarinet klinkt? Of in sello?

Tútsje derop!

It hûntsje, it skiep, de aap, de bear en de oaljefant ha allegear in ûngelokje hân. De iene hat in sear poatsje, de oare stapt op syn eigen slurf. Wat no?

Stikelbarchje Prikkeprik

In kartonnen boekje dat pjutten yn ‘e kunde komme lit mei de natuer yn har eigen omjouwing. Ast goed om dy hinne sjochst kinst alle bisten yn it boekje yn dyn eigen omjouwing sjen, faak sels yn de eigen achtertún.

Wekker wurde!

Hepke Hoanne makket elkenien wekker op de buorkerij. Kinsto him helpe alle bisten te finen? Wekker wurde!

Wêr bisto, lytse foks?

Lytse foks ferberget him! Hiel jonge bern sille sljocht wêze op it sjen troch de gatten en it fielen fan de geteksturearde siden yn dit hjerstige hurdkartonnen boek.

Wêr bisto, lyts oaljefantsje?

Yn dizze moai yllustrearre sykje-en-sjensearje kinne bern de oaljefant troch in gat op alle siden side sjen … mar wannear’t se de bledside omteare, is it hielendal net de oaljefant!