Ynstruminten (diel 2)

Stevich kartonboekje mei lûden dy’t de platen ta libben bringe troch Marion Billet. Wat hearst? Witsto hoe’t in klarinet klinkt? Of in sello?

Tútsje derop!

It hûntsje, it skiep, de aap, de bear en de oaljefant ha allegear in ûngelokje hân. De iene hat in sear poatsje, de oare stapt op syn eigen slurf. Wat no?

Wekker wurde!

Hepke Hoanne makket elkenien wekker op de buorkerij. Kinsto him helpe alle bisten te finen? Wekker wurde!

Wêr bisto, lytse foks?

Gluur door de gaten en raak de geribbelde bladzijden aan. De dieren spelen verstoppertje. Ze zien de beer, de eekhoorn en andere dieren… Maar waar is de kleine vos?

Wêr bisto, lyts oaljefantsje?

In deze zoek- en kijkserie vol plaatjes zien kinderen de olifant door een gat op elke pagina… Maar is het wel de olifant?