Sipke syn Alvestêdetocht

As pake Spitsmuis ‘’t Giet oan’ ropt, is dat foar him it begjin fan in swiere reedriderstocht lâns de Fryske alve stêden. As hy foarby Hylpen wat te iten út syn rêchpûde hellet, komt pake-beppesizzer Sipke derút rollen.

It hûs fan Simen

Simen Slak is grutsk op syn hûs. Foaral op de bûtenkant. Binnen is it mar saai. Der moat wat moais, wat fijns yn komme, fynt Simen. Mar wêr fynst dat?

Kikkert en de fallende stjer

Ast in fallende stjer sjochst, dan meist in winsk dwaan,’ sei Hazze. Allegear sjogge se in stjer fallen. Utsein Kikkert, dy’t krekt de ferkearde kant op sjocht.

Remus Reuzemûs

Remus Reuzemûs skept altyd op dat er sa grut en sterk is. Mar de oare mûzen lústerje der al net mear nei. Dêrom beslút er op in dei om wat te dwaan dêr’t se fêst fan opsjen sille.

Dêr is se dan! En wat no?

Lytse Bear sjocht út nei de komst fan syn babybroerke of –suske. Oant se der is. Dan blike mem en heit ynienen gjin tiid mear foar him te hawwen.

Hâldsto altyd fan my?

Kleine Beer maakt zich zorgen. Hoeveel houdt zijn moeder van hem? Wat als hij iets heel ergs doet? Wat als er iets ergs met haar gebeurt?

In hûs foar Harry

Poes Harry hat noch nea bûten boarte. Oant it dakraam iepen stiet en flinter Vera tikkertsje boartsje wol. Dat liket Harry in aardich idee.