Mol wol de moanne ha

Mol sjocht in heldere bal oan ‘e himel, en dy sil en moat er ha! Hy besiket fan alles, al sizze syn freontsjes Konijn, Egel en Eekhoorn dat it net kin (‘Je kunt de maan niet pakken, ze is heel ver weg’) jout hy net op.

Jip en Janneke yn it Frysk

Alle aventoeren fan diel 1 oant en mei 5 fan de ultime beukerfreontsjes Jip en Janneke binne byinoar brocht yn dit boek. Fan ‘Jip en Janneke boartsje tegearre’ oant ‘Dach Jip, Dach Janneke!”

Omke Ûle past op

Omke Ûle sit it leafst feilich thús. Hy hâldt net fan drokte en is oeral benaud foar. Hy is dan ek hielendal net bliid as er op syn omkesizzer Eppy passe moat.

Buorkerij

In jier op ‘e pleats. Yn ‘e maitiid boartsje de lammen yn’ e greide, yn ‘e simmer moat de boerinne hooi meitsje, yn’ e hjerst wurdt it lân omploege en yn ‘e winter wurde de kij waarm en droech hâlden yn’ e stâl.

Tomke en de seizoenen (4 boekjes yn in kassette)

Nije aventoeren fan Tomke! Fjouwer prachtige Tomke-rige boeken binne by Afûk ferskynd. Geartsje Douma hat foar elk seizoen in moai ferhaal yn rym skreaun. Luuk Klazenga levere de oansprekkende yllustraasjes.

Hasto Oaljefant sjoen?

In jonkje spilet besideboartsje mei Oaljefant. Dêr is Oaljefant hartstikke goed yn, seit er sels. 

Mei ik yn dyn pemper sjen?

Mûske – sels mei in grut ruft om -, wol, nijsgjirrich as hy is, graach yn de ruften fan de oare bisten sjen. De lêzer sjocht mei…

It aldermoaiste bisteboek

Pykjes dy’t harren âlders kwyt binne, rinne oer it hiem fan de buorkerij en freegje de bisten dy’t sy tsjinkomme om help. De syktocht blykt in learsum aventoer te wêzen.