Jip en Janneke yn it Frysk

Alle aventoeren fan diel 1 oant en mei 5 fan de ultime beukerfreontsjes Jip en Janneke binne byinoar brocht yn dit boek. Fan ‘Jip en Janneke boartsje tegearre’ oant ‘Dach Jip, Dach Janneke!”

Omke Ûle past op

Omke Ûle sit it leafst feilich thús. Hy hâldt net fan drokte en is oeral benaud foar. Hy is dan ek hielendal net bliid as er op syn omkesizzer Eppy passe moat.

Buorkerij

In jier op ‘e pleats. Yn ‘e maitiid boartsje de lammen yn’ e greide, yn ‘e simmer moat de boerinne hooi meitsje, yn’ e hjerst wurdt it lân omploege en yn ‘e winter wurde de kij waarm en droech hâlden yn’ e stâl.

Tomke en de seizoenen (4 boekjes yn in kassette)

Nije aventoeren fan Tomke! Fjouwer prachtige Tomke-rige boeken binne by Afûk ferskynd. Geartsje Douma hat foar elk seizoen in moai ferhaal yn rym skreaun. Luuk Klazenga levere de oansprekkende yllustraasjes.

Hasto Oaljefant sjoen?

In jonkje spilet besideboartsje mei Oaljefant. Dêr is Oaljefant hartstikke goed yn, seit er sels. 

Mei ik yn dyn pemper sjen?

Muisje – zelf met een grote luier om – wil, nieuwsgierig als hij is, graag in de luiers van de andere dieren kijken. Haasje, Geitje, Hondje, Koetje, Paardje, Varkentje: iedereen moet er aan geloven.

It aldermoaiste bisteboek

Kuikentjes die hun ouders kwijt zijn lopen over het erf van de boerderij en vragen de dieren die zij tegenkomen om hulp. De zoektocht blijkt een leerzaam avontuur te zijn.

It aldermoaiste dinoboek

In ‘It aldermoaiste dinoboek’ staan vijf spreads in met felgekleurde illustraties. Elke pagina heeft een of twee flapjes. De grootste laten bij het omslaan een geluid horen.