Wêr bisto, lyts oaljefantsje?

Yn dizze moai yllustrearre sykje-en-sjensearje kinne bern de oaljefant troch in gat op alle siden side sjen … mar wannear’t se de bledside omteare, is it hielendal net de oaljefant!

Mei ik yn dyn pemper sjen?

Mûske – sels mei in grut ruft om -, wol, nijsgjirrich as hy is, graach yn de ruften fan de oare bisten sjen. De lêzer sjocht mei…

It aldermoaiste bisteboek

Pykjes dy’t harren âlders kwyt binne, rinne oer it hiem fan de buorkerij en freegje de bisten dy’t sy tsjinkomme om help. De syktocht blykt in learsum aventoer te wêzen.