Dit is Stip – kartonboekje

In nij Stipboek foar de alderlytsten, dat yn de foarm fan Stip makke is! Leuk om mei te boartsjen én leuk as dekoraasje op de bernekeamer!

Dêr is se dan! En wat no?

Lytse Bear sjocht út nei de komst fan syn babybroerke of –suske. Oant se der is. Dan blike mem en heit ynienen gjin tiid mear foar him te hawwen.

Hâldsto altyd fan my?

Lytse Bear makket him soargen. Hoefolle hâldt syn mem fan him? Wat as hy wat hiel stouts docht? Wat as der wat slims mei har bart?

In hûs foar Harry

Poes Harry hat noch nea bûten boarte. Oant it dakraam iepen stiet en flinter Vera tikkertsje boartsje wol. Dat liket Harry in aardich idee.

It aldermoaiste dinoboek

Kartonboek oer dinosaurussen, besteande út fiif spreads mei felkleurde yllustraasjes. Elke side hat ien of twa flapkes, dêr’t de grutste fuortendaliks by it omtearen in lûd hearre lit.

Wêr bisto, lytse foks?

Lytse foks ferberget him! Hiel jonge bern sille sljocht wêze op it sjen troch de gatten en it fielen fan de geteksturearde siden yn dit hjerstige hurdkartonnen boek.

Wêr bisto, lyts oaljefantsje?

Yn dizze moai yllustrearre sykje-en-sjensearje kinne bern de oaljefant troch in gat op alle siden side sjen … mar wannear’t se de bledside omteare, is it hielendal net de oaljefant!