De wereld van Kikker

‘Dag zon. Dag Vlinder. Dag Kikker!’ Wat gaan jullie vandaag doen?
Een zigzagboek in zachte én frisse kleuren. Voor een gezellige eerste kennismaking met Kikker en zijn vriendjes.

Kikkert en de fallende stjer

Ast in fallende stjer sjochst, dan meist in winsk dwaan,’ sei Hazze. Allegear sjogge se in stjer fallen. Utsein Kikkert, dy’t krekt de ferkearde kant op sjocht.