Wat in rommel!

In eksterpear bout in nêst foar harren prachtige aaikes. Al gau miene se dat in gewoan nêst net goed genôch is en se komme mei fan alles en noch wat oansetten, it spul wurdt hoe langer hoe grutter, sels in auto wurdt nei it nêst tôge, oant…

Een jurk met zakken

Lucy krijgt de ene na de andere prinsessenjurk aangemeten, de een nog wolkeriger en rozer dan de andere. Maar Lucy ziet er steeds minder blij uit… Ze wil een jurk met zakken! Die is handig voor alle schatten die ze onderweg verzamelt. Kleine beestjes, schelpjes of een handje dril… Op de grote zacht gekleurde illustraties vol details is veel te zien. Voor kleuters vanaf 4 jaar.

Sipke op het kaatsveld / Sipke op it keatsfjild

Sipke komt yn de kunde mei in bekende Fryske sport, nammentlik it keatsen. It jierlikse famyljekeatstoernoai is yn folle gong. Sipke sjocht azemleas ta hoe’t it team fan syn Pake Spitsmûs it opnimt tsjin de iikhoarntsjes.

Sipke leert fierljeppen / Sipke leart fierljeppen

Tegearre mei syn freonen traint Sipke ûnder lieding fan Pake Spitsmuis foar in wedstriid fierljeppen. In oanrin, de peal yn ’t wetter plantsje, gau omheech klimme en dan… drûch de oare kant út helje! Foar pjutten fan 4 jier ôf.