Hasto Oaljefant sjoen?

In jonkje spilet besideboartsje mei Oaljefant. Dêr is Oaljefant hartstikke goed yn, seit er sels.