Remus Reuzemûs

Remus Reuzemûs skept altyd op dat er sa grut en sterk is. Mar de oare mûzen lústerje der al net mear nei. Dêrom beslút er op in dei om wat te dwaan dêr’t se fêst fan opsjen sille.