Ik moat sa noadich!

It lytse katsje Eva giet mei har mem en har babybroerke nei de merk. As se der krekt binne, fielt se ynienen dat se hiel noadich nei de wc ta moat!