Akkie op ‘e pleats

Akkie op ‘e pleats

Akkie is in nijsgjirrich famke dat graach op aventoer giet op it Fryske plattelân. Sy hâldt fan jonge bisten en giet op besite op ’e buorkerij.

Op besite op ’e buorkerij

Akkie is in nijsgjirrich famke dat graach op aventoer giet op it Fryske plattelân. Sy hâldt fan jonge bisten en giet op besite op ’e buorkerij. Tegearre mei de boer giet se by de bisten del en sjocht se har eagen út. Kealtsjes sobbelje oan har hân, lamkes lizze te sliepen yn it strie…en se mei ientsje de flesse jaan. Der binne ek barchjes, hintsjes en fôltsjes, it is al echt maitiid op ‘e pleats. Akkie woe dat se hjir wenne! Hokker bisten komt sy noch mear tsjin?

Op bezoek bij de boerderij

Akkieis een nieuwsgierig meisje dat graag op avontuur gaat op het Friese platteland. Zij houdt van jonge dieren en gaat op bezoek bijdeboerderij. Samen met de boer gaat ze bij de beesten langs en ziet ze haar ogen uit.Kalfjes sabbelen aan haar hand ,lammetjesliggen te slapen in het stro … en ze mag eentje de fles geven. Er zijn ookbiggetjes, kippen en veulentjes, het is al echt voorjaar op de boerderij.
Akkiezou willen dat ze hier woonde! Welke dieren komt zij nog meer tegen?


Bekijk ook deze boekentips:


  • Mol wol de moanne ha
    Jonathan Emmett / ill. Vanessa Cabban

  • Wêr bisto, lytse knyn?
    Sam Taplin

  • Joazefine fiert fakânsje
    Alexander Steffensmeier

Bekijk deze boekentip ook op uw mobiel met de nieuwe BoekStart-app!