Bisten op ‘e pleats

Bisten op ‘e pleats

Alle bisten du’t op in pleats wenje kinne, hawwe in plakje krigen yn dit boekje. De yllustraasjes fan de bistjes binne prachtich en ôfbylde yn jong en âld. In kealtsje en in ko, in laam en in skiep.

By alle bistjes wat te fielen

Alle bisten du’t op in pleats wenje kinne, hawwe in plakje krigen yn dit boekje. De yllustraasjes fan de bistjes binne prachtich en ôfbylde yn jong en âld. In kealtsje en in ko, in laam en in skiep. Dêrby spatte de primêre glimjende en glitterjende kleuren op dy ôf! Wat dit boekje ekstra leuk makket, is dat by alle bistjes wat te fielen is. De pykjes binne lekker sêft mei giele plúshierkes, de hûn wol graach boartsje mei in kleure sêfte bal, en de baarch? Ja, dy stiet yn ‘e blabber en dat plakt frijwat. Fiel sels mar!

Bij alle beestjes iets te voelen

Bisten op 'e pleatsElk beest dat op een boerderij kan wonen, heeft een plekje gekregen in dit boekje. De illustraties van de beestjes zijn prachtig en ze zijn afgebeeld in jong en oud. Een kalfje en een koe, een lammetje en een schaap. Daarbij springen de primaire glimmende en glitterende kleuren op je af! Wat dit boekje extra leuk maakt, is dat bij elk van de beestjes iets te voelen is. De kuikens zijn lekker zacht met gele pluishaartjes, de hond wil graag spelen met een gekleurde zachte bal, en het varken? Ja, die staat in de blubber en dat plakt nogal. Voel zelf maar!


Bekijk ook deze boekentips:


  • Dit is Stip – kartonboekje
    Eric Hill

Bekijk deze boekentip ook op uw mobiel met de nieuwe BoekStart-app!