De lytse walfisk

De lytse walfisk

De heit fan Boi is fisker en faak fan hûs. Se wenje mei wol seis katten yn in houten hûske deun by de see. Wannear’t de lytse Boi nei in stoarm op it strân inwalfiskjefynt, nimt er him mei nei hûs om te fersoargjen.

In spesjale freon

De heit fan Boi is fisker en faak fan hûs. Se wenje mei wol seis katten yn in houten hûske deun by de see. Wannear’t de lytse Boi nei in stoarm op it strân inwalfiskjefynt, nimt er him mei nei hûs om te fersoargjen. Hy lêst him foar en jout him iten. Hy besiket syn nije freon foar syn heit te ferbergjen, mar dy komt al gau efter it geheim en fynt de walfisk yn bad. Heit is net lilk, mar de walfisk moat wol werom nei de see en werom nei syn famylje. Tegearre nimme se ôfskie, al hopet Boi stikem syn freon noch ris wer te sjen.

Een speciale vriend

De vader van Boy is visser en vaak van huis. Ze wonen met wel zes katten in een houten huisje vlakbij de zee. Wanneer de kleine Boy na een storm op het strand een walvisje vindt, neemt hij hem mee naar huis om te verzorgen. Hij leest hem voor en geeft hem eten. Hij probeert zijn nieuwe vriend voor zijn vader te verbergen, maar die komt al snel achter het geheim en vindt de walvis in bad. Vader is niet boos, maar de walvis moet wel terug naar de zee en terug naar zijn familie. Samen nemen ze afscheid, al hoopt Boy stiekem zijn vriend nog eens terug te zien.


Bekijk ook deze boekentips:


  • Ik moat sa noadich!
    Quentin Gréban

  • Wat in rommel!
    Emily Gravett

  • Sipke op het kaatsveld / Sipke op it keatsfjild
    Harmen van Straaten en Lida Dijkstra

Bekijk deze boekentip ook op uw mobiel met de nieuwe BoekStart-app!