Dit is Stip – kartonboekje

Dit is Stip – kartonboekje van Eric Hill

In nij Stipboek foar de alderlytsten, dat yn de foarm fan Stip makke is! Leuk om mei te boartsjen én leuk as dekoraasje op de bernekeamer!

Dit boekje is te krijen fia de jeugdbibleteek of fia de webshop fan de útjouwer.


Een nieuw Stipboek voor de allerkleinsten, dat helemaal in de vorm van Stip gemaakt is. Leuk om mee te spelen én leuk als decoratie op de kinderkamer!

Dit boekje is te verkrijgen via de jeugdbibliotheek of fia de webshop van de uitgever.


Bekijk ook deze boekentips:


  • Hâldsto altyd fan my?
    Catherine Leblanc & Eve Tharlet

  • Mei ik yn dyn pemper sjen?
    Guido van Genechten

Bekijk deze boekentip ook op uw mobiel met de nieuwe BoekStart-app!