Buorkerij

Foarkant ‘Buorkerij’ troch Johny Lambert.
Foarkant ‘Buorkerij’ troch Johny Lambert. Mei flappen!

In jier op ‘e pleats. Yn ‘e maitiid boartsje de lammen yn’ e greide, yn ‘e simmer moat de boerinne hooi meitsje, yn’ e hjerst wurdt it lân omploege en yn ‘e winter wurde de kij waarm en droech hâlden yn’ e stâl. It lân wurdt omploege en yn de winter wurde de kij waarm en droech hâlden yn de skuorre. In flapboek mei prachtige yllustraasjes fan Jonny Lambert.

Ek ferskynde yn dizze searje: https://websjop.afuk.frl/frl/winkel/wekker-wurde/

Een jaar op de boerderij. In de lente spelen de lammetjes in de wei, in de zomer moet de boerin hooien, in de herfst wordt het land omgeploegd en in de winter staan de koeien weer warm en droog op stal. Een flapjesboek met prachtige illustraties van Jonny Lambert.

In deze serie is ook verschenen:https://websjop.afuk.frl/frl/winkel/wekker-wurde/

Dit boekje is te krijen fia de jeugdbibleteek of fia de webshop fan de útjouwer.


Bekijk ook deze boekentips:


  • Sipke leert fierljeppen - Sipke leart fierljeppen
    Lida Dykstra

  • Sipke op het kaatsveld / Sipke op it keatsfjild
    Harmen van Straaten en Lida Dijkstra

  • Mol wol de moanne ha
    Jonathan Emmett / ill. Vanessa Cabban

Bekijk deze boekentip ook op uw mobiel met de nieuwe BoekStart-app!