Buorkerij

In jier op ‘e pleats. Yn ‘e maitiid boartsje de lammen yn’ e greide, yn ‘e simmer moat de boerinne hooi meitsje, yn’ e hjerst wurdt it lân omploege en yn ‘e winter wurde de kij waarm en droech hâlden yn’ e stâl. it lân wurdt omploege en yn de winter wurde de kij waarm en droech hâlden yn de skuorre. In flapboek mei prachtige yllustraasjes fan Jonny Lambert.