Tútsje derop!

Foarkant Frysk ôfbyldingsboek ‘Tútsje derop!’ troch Bernd Penners en Henning Löhlein. It is ús Fryske boektip foar jo pjut.
Foarkant Frysk ôfbyldingsboek ‘Tútsje derop!’ troch Bernd Penners en Henning Löhlein. It is ús Fryske boektip foar jo pjut.

It hûntsje, it skiep, de aap, de bear en de oaljefant ha allegear in ûngelokje hân. De iene hat in sear poatsje, de oare stapt op syn eigen slurf. Wat no?

5 ‘echte’ pleisters

Pjutten kinne helpe troch der in pleister op te plakken. Mar it measte helpt fansels: in tútsje derop! Stevich printeboek mei 5 ‘echte’ pleisters. De pleisters kinne troch de lytse lêzers op it bypassende bist ‘plakt’ wurde (of krekt net).


Het hondje, het schaap, de aap, de beer en de olifant heb allemaal een ongelukje gehad. De ene heeft een zeer pootje, de andere stapt op zijn eigen slurf. Wat nu?

5 ‘echte’ pleisters

Peuters kunnen helpen door er een pleister op te plakken. Maar vooral helpt natuurlijk: een kus erop! Stevig gedrukt boek met 5 ‘echte’ pleisters. De pleisters kunnen door de kleine lezers ‘geplakt’ worden op het bijpassende dier.

Dit boekje is te krijen fia de jeugdbibleteek of fia de webshop fan de útjouwer.


Bekijk ook deze boekentips:


  • Stip yn it swimbad
    Eric Hill

  • Wêr bisto, lytse knyn?
    Sam Taplin

  • Ynstruminten (diel 2)
    Marion Billet

Bekijk deze boekentip ook op uw mobiel met de nieuwe BoekStart-app!