Ynstruminten (diel 2)

Foarkant Frysk ôfbyldingsboek ‘Ynstruminten diel 2’ troch Marion Billet. It is ús Fryske boektip foar jo pjut.
Foarkant Frysk ôfbyldingsboek ‘Ynstruminten diel 2’ troch Marion Billet. It is ús Fryske boektip foar jo pjut.

Stevich kartonboekje mei lûden dy’t de platen ta libben bringe troch Marion Billet. Wat hearst? Witsto hoe’t in klarinet klinkt? Of in sello?

Oan / út knopke

In stevich en kleurich kartonboekje. Op elke side stiet in bist dat in muzykynstrumint bespilet. Sjochst ek rûntsjes dêr ’tst op drukke kinst en dan begjint der in muzykje te spyljen fan dat ynstrumint. Wat hearst? Hokker lûd is it moaist? Achteryn it boek sit in oan / út knopke . Do kinst it boekje dus út dwaan, asto klear bist mei lêzen.


Stevig kartonboekje met geluiden die de platen tot leven brengen door Marion Billet. Wat hoor je? Welk geluid is het mooiste? Weet jij hoe een klarinet klinkt? Of een cello?

Aan- en uitknopje

Een kleurrijk boekje met kartonnen bladzijden. Op elke bladzijde staat een dier dat een muziekinstrument bespeelt. Ook zie je rondjes waar je op kan drukken en dan begint er een muziekje te spelen van het desbetreffende instrument. Achterin zit een aan/uit knopje. Je kunt het boekje dus uit doen als je klaar bent met lezen.

Dit boekje is te krijen fia de jeugdbibleteek of fia de webshop fan de útjouwer.


Bekijk ook deze boekentips:


  • Wêr bisto, lytse knyn?
    Sam Taplin

  • Tútsje derop!
    Bernd Penners

  • Stikelbarchje Prikkeprik
    Baukje Wytsma

Bekijk deze boekentip ook op uw mobiel met de nieuwe BoekStart-app!