Hâldsto altyd fan my?

Cover van Hâldsto altyd fan my? door Catherine Leblanc en Eve Tharlet

Hâldsto altyd fan my? door Catherine Leblanc en Eve Tharlet

Lytse Bear makket him soargen. Hoefolle hâldt syn mem fan him? Wat as hy wat hiel stouts docht? Wat as der wat slims mei har bart? Mar de leafde fan in mem is sterk, en lykas Lytse Bear ûntdekt, kin neat dat feroarje. In fantasyrike reis troch de grutte fragjen fan in bern oer de aard fan de leafde fan in mem.

Kleine Beer maakt zich zorgen. Hoeveel houdt zijn moeder van hem? Wat als hij iets heel ergs doet? Wat als er iets ergs met haar gebeurt?

Mama is er altijd
Maar de liefde van een moeder is sterk, en zoals Kleine Beer ontdekt, kan niets dat veranderen. Een fantasierijke reis door de grote vragen van een kind over de aard van de liefde van een moeder.

‘Hâldsto altyd fan my?’ is verkrijgbaar via de jeugdbibliotheek of via de webshop van de uitgeverij.
Bekijk ook onze andere boekentips.