Hasto Oaljefant sjoen?

Cover van Hasto Oaljefant sjoen? Een Fries prentenboek door David Barrow
Hasto Oaljefant sjoen? van David Barrow

In jonkje spilet besideboartsje mei Oaljefant. Dêr is Oaljefant hartstikke goed yn, seit er sels.

Sykje yn alle hoeken

Vouw deflapjesopen en zie wie eIt jonkje siket yn alle hoeken, mar kin Oaljefant net fine. De iennige dy’t delang net ûnsichtbere koloswol sjocht is it hûntsje fan de jongen… Geastichen kleurryk printeboek wêryn it idee in rol spilet dat asto do hannen foar do eagen hâldt, nimmen do kinst sjen.

Dit boekje is te krijen fia de jeugdbibleteek of fia de webshop fan de útjouwer.


Een jongetje speelt verstoppertje met Olifant. Daar is Olifant heel erg goed in, zegt hij zelf.

Zoeken in alle hoeken

Het jongetje zoekt in alle hoeken, maar kan Olifant niet vinden. De enige die de allesbehalve onzichtbare kolos wél ziet is het hondje van de jongen… Geestig en kleurrijk prentenboek waarin het idee een rol speelt dat als je je handen voor je ogen houdt, niemand je kan zien.

Dit boekje is verkrijgbaar via de jeugdbibliotheek of via de webshop van de uitgeverij.

Bekijk ook onze andere boekentips.


Bekijk ook deze boekentips:


  • Remus Reuzemûs
    Marianna van Tuinen

  • Wêr bisto, lyts oaljefantsje?
    Sam Taplin & Emily Dove

Bekijk deze boekentip ook op uw mobiel met de nieuwe BoekStart-app!