In brief foar Sinteklaas

Foarkant 'In brief foar Sinteklaas' van Carlo Boszhard. Het is onze boekentip voor je kleuter van november 2021.
Foarkant ‘In brief foar Sinteklaas’ van Carlo Boszhard. It is ús boektip foar jo pjut fan novimber 2021.

Hûn Kees wennet yn in opfanghûs en fielt him as in bûtensteander. As oare bisten yn de opfang in nij thús krije, wurdt Kees hieltyd tryster. Foaral as Rat him ek in protte pleaget. Dan krijt Kees in moai idee. Wat as er Sinterklaas in brief skriuwt?

Hond Kees woont in een asiel en voelt zich een buitenbeentje. Als andere dieren in het asiel een nieuw baasje krijgen, wordt Kees steeds verdrietiger. Helemaal als Rat hem ook nog flink pest. Dan krijgt Kees een geweldig idee. Wat nou als hij Sinterklaas een brief schrijft?

Dit boekje is te krijen fia de webshop fan de útjouwer.


Bekijk ook deze boekentips:


  • Buorkerij
    Jonny Lambert

  • Tomke en de seizoenen (4 boekjes yn in kassette)
    Geartsje Douma

  • Omke Ule past op
    Paul van Dijk

Bekijk deze boekentip ook op uw mobiel met de nieuwe BoekStart-app!