In hûs foar Harry

Poes Harry hat noch nea bûten boarte. Oant it dakraam iepen stiet en flinter Vera tikkertsje boartsje wol. Dat liket Harry in aardich idee.

Op in reis fan ûntdekking

In hûs foar Harry

Hy folget Vera oer de dakken en túnmuorren oant se ynienen ferdwûn is. Harry is ferdwaald. Hy wol werom nei hûs en rintdwers troch de stêd. Hy sjocht oare huzen, grutte en lytse, lege en stevige, of bewenne troch in lilke hûn. Lang om let fynt hy in rychjeshûs (in rychje jiskefetten), dêr’t it smoarch is en stjonkt. Mar de buorfrou dêr wit wa’t Vera is, en helpt him har te finen. Tegearre mei de oare katten út de buert helpt sy Harry wer nei hûs.


Poes Harry heeft nog nooit buiten gespeeld. Tot het dakraam open staat en vlinder Vera tikkertje wil spelen. Dat lijkt Harry een leuk idee. Hij volgt Vera over de daken en tuinmuren tot ze plots verdwenen is. Harry is verdwaald. Hij wil terug naar huis en loopt kriskras door de stad.

Op ontdekkingstocht

Hij ziet andere huizen, grote en kleine, lage en stevige, of bewoond door een boze hond. Ten slotte vindt hij een rijtjeshuis (een rijtje vuilnisbakken), waar het vuil is en stinkt. Maar de buurvrouw daar kent Vera en helpt hem haar te vinden. Samen met de andere katten uit de buurt helpt ze Harry weer naar huis.

Dit boekje is voor kleuters. Het is verkrijgbaar via de Jeugdbibliotheek of via de webshop van de uitgeverij.