It aldermoaiste dinoboek

It aldermoaiste dinonoek

It aldermoaiste dinoboek

Kartonboek oer dinosaurussen, besteande út fiif spreads mei felkleurde yllustraasjes. Elke side hat ien of twa flapkes, dêr’t de grutste fuortendaliks by it omtearen in lûd hearre lit. De ferfangbere batterijen en it lûdsprekkerke binne fuortwurke yn it ferdikte achterplat. Efter de grutte flap sit altyd in folwoeksen dino of ien of mear babydino’s. Jonge bern wurde útdage de flapkes te iepenjen troch de opdrachten dernjonken (Wêr is it babysuske?); it antwurd stiet op de efterkant. De tekst is dwers troch de yllustraasjes hinne pleatst en bestiet út syk- en telopdrachten, gelûden fan de dino’s of koarte nijsgjirrige saken. De yngewikkelde dinosaurusnammen wurde ek fonetysk werjûn. Oantreklik om tegearre te besjen en te beharkjen.

In It aldermoaiste dinoboek staan vijf spreads in met felgekleurde illustraties. Elke pagina heeft een of twee flapjes. De grootste laten bij het omslaan een geluid horen.

Speur naar de dino’s
De vervangbare batterijen en het luidsprekertje zijn weggewerkt in de achterkant. Achter de grote flap zitten altijd één of meer dino’s. Jonge kinderen worden uitgedaagd de flapjes te openen door de opdrachten ernaast. Het antwoord staat op de achterkant.

Zoeken en tellen
De tekst is kris kras door de illustraties geplaatst en bestaat uit zoek- en telopdrachten. Verder hoor je geluiden van de dino’s of lees je eenvoudige weetjes. De ingewikkelde dinosaurusnamen worden ook fonetisch weergegeven. Fijn om samen te bekijken en te beluisteren.

‘It aldermoaiste Dinoboek’ is verkrijgbaar via de jeugdbibliotheek of via de webshop van de uitgeverij.
Bekijk ook onze andere boekentips.