Jip en Janneke yn it Frysk

Jip en Janneke yn it Frysk

Alle aventoeren fan diel 1 oant en mei 5 fan de ultime beukerfreontsjes Jip en Janneke binne byinoar brocht yn dit boek. Fan ‘Jip en Janneke boartsje tegearre’ oant ‘Dach Jip, Dach Janneke!”

Foar oeren lêsplezier

Mei in soad yllustraasjes yn swart-wyt én yn kleur. Jip en Janneke yn it Frysk is yn moai ynbûn boek fol foarlêswille dat yn gjin inkelde bernekeamer ûntbrekke mei.

Dit boekje is te krijen fia de jeugdbibleteek of fia de webshop fan de útjouwer.


Alle avonturen van deel 1 tot en met 5 van de ultieme peutervriendjes Jip en Janneke zijn bij elkaar bracht in dit boek. Van ‘Jip en Janneke spelen samen’ tot ‘Dag Jip, Dag Janneke!”

Voor uren voorleesplezier

Met veel illustraties in zwart-wit en in kleur. Een mooi ingebonden boek vol voorleespret dat in geen enkele kinderkamer mag ontbreken.

Dit boekje is verkrijgbaar via de jeugdbibliotheek of via de webshop van de uitgeverij.

Bekijk ook onze andere boekentips.