Kikkert en de fallende stjer

De cover van Kikker en de fjallende stjer
Kikkert en de fallende stjer door Max Velthuijs

Ast in fallende stjer sjochst, dan meist in winsk dwaan,’ sei Hazze. Allegear sjogge se in stjer fallen. Utsein Kikkert, dy’t krekt de ferkearde kant op sjocht.

Binne har winsken echt wier?

Dêrom meie de oare trije wol in winsk dwaan, mar hy net. Dat fine de freonen wol sneu foar him enhysels noch it meast. Wer allinne thús kriget hy lykwols it idee om de winsken fan syn freonen ek wier te ferfolje. Dêr wurdt hy sels ek bliid fan. ûnderwilens hawwe de freonen it planopfettenom deûnfortúnlikeKikkert sels nei de stjerren te helpen.

Dit boekje is te krijen fia de jeugdbibleteek of fia de webshop fan de útjouwer.


Als je een vallende ster ziet, dan mag een wens doen,’ zei Haas. Allemaal zien ze een ster vallen. Behalve Kikker, die precies de verkeerde kant op kijkt.

Komen hun wensen echt uit?

Daarom mogen de andere drie wel een wens doen, maar hij niet. Dat vinden de vrienden wel sneu voor Kikker en hijzelf nog het meest. Weer alleen thuis krijgt Kikker echter het idee om de wensen van zijn vrienden ook echt te vervullen. Ondertussen hebben de vrienden het plan opgevat om de onfortuinlijke Kikker zelf naar de sterren te helpen.

Dit boekje is verkrijgbaar via de jeugdbibliotheek of via de webshop van de uitgeverij.

Bekijk ook onze andere boekentips.