Dêr is se dan! En wat no?

Dêr is se dan! En wat no? van Catherine Leblanc en Eve Tharlet

Lytse Bear sjocht út nei de komst fan syn babybroerke of –suske. Oant se der is. Dan blike mem en heit ynienen gjin tiid mear foar him te hawwen.

Grutte broer

Altyd binne hja dwaande mei dy lytse poppe. Oant Lytse Bear efkes tiid nimt om njonken syn suske lizzen te gean. Hy ûntdekt hoe lyts alles oan har is, en dat hy no in echte grutte broer is.Ynienenis it wol fijn dat se der is. De gefoelens en reaksjes fan Lytse Bear binne hiel werkenber. Ingerêststellendferhaal om foar te lêzen nei de berte fan in broerke of suske.

Dit boekje is te krijen fia de jeugdbibleteek of fia de webshop fan de útjouwer.


Kleine Beer kijkt uit naar de komst van zijn babybroer of –zus. Tot ze er is. Dan blijken mama en papa plots geen tijd meer te hebben voor hem.

Grote broer

Altijd zijn ze bezig met die kleine baby. Tot Kleine Beer even tijd neemt om naast zijn zusje te gaan liggen. Hij ontdekt hoe klein alles is aan haar en dat hij nu een echte grote broer is. Plots is het wel fijn dat ze er is. De gevoelens en reacties van Kleine Beer zijn heel herkenbaar. Een geruststellend verhaal om voor te lezen na de geboorte van een broertje of zusje.

Dit boekje is verkrijgbaar via de jeugdbibliotheek of via de webshop van de uitgeverij. Bekijk ook onze andere boekentips.