In hûs foar Harry

In hûs foar Harry, cover van de Friese boekentip voor kleuters door Leo Timmers
In hûs foar Harry van Leo Timmers

Poes Harry hat noch nea bûten boarte. Oant it dakraam iepen stiet en flinter Vera tikkertsje boartsje wol. Dat liket Harry in aardich idee.

Op in reis fan ûntdekking

Hy folget Vera oer de dakken en túnmuorren oant se ynienen ferdwûn is. Harry is ferdwaald. Hy wol werom nei hûs en rintdwers troch de stêd. Hy sjocht oare huzen, grutte en lytse, lege en stevige, of bewenne troch in lilke hûn. Lang om let fynt hy in rychjeshûs (in rychje jiskefetten), dêr’t it smoarch is en stjonkt. Mar de buorfrou dêr wit wa’t Vera is, en helpt him har te finen. Tegearre mei de oare katten út de buert helpt sy Harry wer nei hûs.

Dit boekje is te krijen fia de jeugdbibleteek of fia de webshop fan de útjouwer.


Poes Harry heeft nog nooit buiten gespeeld. Tot het dakraam open staat en vlinder Vera tikkertje wil spelen. Dat lijkt Harry een leuk idee.

Op ontdekkingstocht

Hij volgt Vera over de daken en tuinmuren tot ze plots verdwenen is. Harry is verdwaald. Hij wil terug naar huis en loopt kriskras door de stad. Hij ziet andere huizen, grote en kleine, lage en stevige, of bewoond door een boze hond. Ten slotte vindt hij een rijtjeshuis (een rijtje vuilnisbakken), waar het vuil is en stinkt. Maar de buurvrouw daar kent Vera en helpt hem haar te vinden. Samen met de andere katten uit de buurt helpt ze Harry weer naar huis.

Dit boekje is verkrijgbaar via de Jeugdbibliotheek of via de webshop van de uitgeverij. Bekijk ook onze andere boekentips.