Myn grutte syk- en ûntdekboek: Fan alles wat rydt, fart of fljocht

Foarkant Frysk ôfbyldingsboek ‘Myn grutte syk- en ûntdekboek’ troch Susanne Gernhäuser.
Foarkant Frysk ôfbyldingsboek ‘Myn grutte syk- en ûntdekboek’ troch Susanne Gernhäuser.

Fedde en Maaike, twa jonge bern, nimme de lêzer mei nei ferskate plakjes. Sa binne sy yn de stêd, mar ek op it plattelân. By de brânwachtkazerne, in bouput, it fleanfjild, it wetter, it stasjon, de wykmerk, mar se nimme dy ek mei nei de camping.

Grutte masines!

Witsto wat der allegear yn de stêd omrydt? En witsto de nammen fan de grutte masines op de buorkerij en it bouplak? Op elke bledside stiet in ferhaaltsje en kinne de bern sykje nei in tal plaatsjes dy’t ûnder it ferhaaltsje steane. Der falt op elke print in soad te besjen en te belibjen. In prachtich, ryk yllustrearre kartonboek foar oeren fan sykjen en besjen fan wille.

Fedde en Maaike, twee jonge kinderen, nemen de lezer mee naar verschillende plekjes. Zo zijn ze in de stad, maar ook op het platteland. Bij de brandweerkazerne, een bouwput, het vliegveld, het water, het station, de weekmarkt, maar ze nemen je ook mee naar de camping.

Grote machines!

Weet jij wat er allemaal door de stad rijdt? En weet jij de namen van de grote machines op de boerderij en de bouwplaats? Op de grote zoekplaten kun je van alles ontdekken en benoemen, van tractors tot treinen en van fietsen tot vliegtuigen. Een prachtig, rijk geïllustreerd kartonboek voor urenlang zoek- en kijkplezier.

Dit boekje is te krijen fia de jeugdbibleteek of fia de webshop fan de útjouwer.