Omke Ûle past op

Foarkant Frysk ôfbyldingsboek ‘Omke Ule past op’ troch Paul van Dijk.
Foarkant Frysk ôfbyldingsboek ‘Omke Ule past op’ troch Paul van Dijk.

Omke Ûle sit it leafst feilich thús. Hy hâldt net fan drokte en is oeral benaud foar. Hy is dan ek hielendal net bliid as er op syn omkesizzer Eppy passe moat.

Op aventoer!

Want Eppy wol de wrâld ûntdekke, hy wol op aventoer. Hoewol’t omke net goed doart, gean se dan dochs nei bûten ta. Omke fynt it allegear mar neat en hoewol ’t Eppy him bûten goed fermakket, giet it by omke allegear mis. Hy is op it lêst wiet en wurch, mar syn omkesizzer wol noch lang net nei hús. Dan belânje se op in merke en gean se tegearre yn de achtbaan! Omke fynt it ferskriklik eng as hy de hichte sjocht, komt it wol goed?

Oom Uil zit het liefst veilig thuis. Hij houdt niet van drukte en is overal bang voor. Hij is dan ook helemaal niet blij als hij op neefje Eppy moet passen.

Op avontuur!

Want Eppy wil de wereld ontdekken, hij wil op avontuur! Hoewel oom niet goed durft, gaan ze toch naar buiten. Oom vindt het allemaal maar niks, en hoewel Eppy zich buiten goed vermaakt, gaat het bij oom allemaal mis. Hij is uiteindelijk nat en moe, maar zijn neefje wil nog lang niet naar huis. Dan belanden ze op een kermis en gaan ze samen in de achtbaan!Oom vindt het verschrikkelijk eng, komt dit wel goed?

Dit boekje is te krijen fia de jeugdbibleteek of fia de webshop fan de útjouwer.