It hûs fan Simen

Cover van het Friese kleuterboek 'It hûs fan Simen'
It hûs fan Simen door Marianna van Tuinen

Simen Slak is grutsk op syn hûs. Foaral op de bûtenkant. Binnen is it mar saai. Der moat wat moais, wat fijns yn komme, fynt Simen. Mar wêr fynst dat?

In moai hûs

Yn it bosk komt er syn freonen tsjin. Hy kin se net allinnich helpe mei harren problemen, hy krijt sels antwurd op syn fraach. Syn slakkehûs wurdt foller en foller. In oare helpe is moai, mar is dat ek goed foar Simen sels? Hy komt hast net mear foarút… Gelokkich hat de nachtûle in oplossing. En dan komt sels nóch in grutte dream fan Simen Slak út.

Dit boekje is te krijen fia de jeugdbibleteek of fia de webshop fan de útjouwer.


SimenSlakis trots op zijn huis. Vooral op debuitenkant. Binnen is het maarsaai. Er moet wat moois, watfijnsin komen, vindtSimen. Maar waar vind je dat?

Een fijn huisje

In het bos komt hij zijn vrienden tegen. Hij kan ze niet alleen helpen met hun problemen, hij krijgt zelf antwoord op zijn vraag. Zijnslakkenhuiswordtvollerenvoller. Een ander helpen is mooi, maar is dat ook goed voorSimenzelf? Hij komt bijna niet meer vooruit…Gelukkig heeft denachtuileen oplossing. En dan komt er ook nog een grote droom vanSimenuit.

Dit boekje is verkrijgbaar via de jeugdbibliotheek of via de webshop van de uitgeverij.

Bekijk ook onze andere boekentips.