Sipke syn Alvestêdetocht

De cover van Sipke's Elfstedentocht of in het Fries Sipke syn Alvestêdetocht
Foarkant ‘Sipke syn Alvestêdetocht’ van Lida Dijkstra. It is ús boektip foar jo pjut fan decimber 2021.

As pake Spitsmuis‘’t Gietoan’ ropt, is dat foar him it begjin fan in swiere reedriderstocht lâns de Fryske alve stêden. As hy foarby Hylpen watte itenút syn rêchpûde hellet, komt pake-beppesizzer Sipke derút rollen.

Underweis nei de finish!

Hy wie stikemmei lifteom’t hy ek wol wat fan Fryslân sjen.Zuchtendneeemtpake him mei. Nei in soadontberingen, lykas skuorre yn it iis, blierren, klune en de Hel fan it Noarden, berikken hja de finish. Hja syn wakkere grutsk en Sipke beslút te gean oefenje mei reedride, sadat hy ea de Alvestêdetocht kin winne! Twatalige útjefte, ferskynd yn it ramt fan 65jier Gouden Boekjes.

Als opa Spitsmuis ‘’t Giet oan’ roept, is dat voor hem het begin van een zware schaatstocht langs de Friese elf steden. Als hij voorbij Hindeloopen iets eetbaars uit zijn rugzak haalt, komt kleinzoon Sipke eruit rollen.

Dit boekje is verkrijgbaar via de jeugdbibliotheek of via de webshop van de uitgeverij. Bekijk ook onze andere Friese boekentips.