Tomke en de seizoenen (4 boekjes yn in kassette)

Foarkant ‘Tomke en de seizoenen’ troch Geartsje Douma en Luuk Klazenga.
Foarkant ‘Tomke en de seizoenen’ troch Geartsje Douma en Luuk Klazenga.

Nije aventoeren fan Tomke! Fjouwer prachtige Tomke-rige boeken binne by Afûk ferskynd. Geartsje Douma hat foar elk seizoen in moai ferhaal yn rym skreaun. Luuk Klazenga levere de oansprekkende yllustraasjes.

In ferhaal foar elk seizoen oer Tomke

 • Yn ‘Tomke en de bijen’ is it maitiid. Hy siket blomkes foar Kornelia. Mar o nee, hy sjocht in bij. Help! Romke wol de bij pakke, mar Kornelia hâldt him tsjin. Se nimt de bern mei nei ymker Jan, en dêr sjogge se wat bijen allegear dogge.
 • Yn ‘Tomke op fakânsje’ it it simmer. ús haadpersoan sil mei Romke en Kornelia op fakânsje. Se ride nei de camping. Dêr is fan alles te sjen en te dwaan. Mar it moaiste is fansels it sliepen yn in echte tinte…
 • Yn ‘Tomke nei de bosk’ is it hjerst. Yana Yu komt mei in pear pompoenen. Dêr kinne se it hús moai mei fersiere! Kornelia nimt harren mei nei de bosk om noch mear moais te sykjen. Bledsjes, ikels, kastanjes… Wat in moaie kleuren! Wat kinst dêr allegear mei dwaan?
 • Yn ‘Tomke op it iis’ is it winter. Der leit iis op ’e fiver! Hy wol graach reedride, mar hy wibelt wol in bytsje… Mei in stoel giet it better, en wa kin moai op ’e stoel sitte?

Vier nieuwe avonturen van Tomke! Bij uitgeverij Afûk zijn vier mooie nieuwe serieboekjes van hem verschenen. Voor elk seizoen heeft Geartsje Douma een mooi verhaaltje op rijm geschreven. Luuk Klazenga zorgde voor de aansprekende illustraties.

Voor elk seizoen een verhaal

 • In ‘Tomke en de bijen’ is het voorjaar. Tomke zoekt bloemetjes voor Kornelia. Maar oh nee, hij ziet een bij. Help! Romke wil de bij pakken, maar Kornelia houdt hem tegen. Ze neemt de kinderen mee naar imker Jan, en daar zien ze wat bijen allemaal doen .
 • In ‘Tomke op fakânsje’ is het zomer. Onze hoofdpersoon gaat met Romke en Kornelia op vakantie. Ze rijden naar de camping. Daar is van alles te zien en te doen. Maar het mooiste is natuurlijk het slapen in een echte tent …
 • In ‘Tomke nei de bosk’ is het herfst. Yana Yu komt met een paar pompoenen langs. Daar kunnen ze het huis mooi mee versieren! Kornelia neemt hen mee naar het bos om nog meer moois te zoeken. Blaadjes, eikels, kastanjes … Wat een mooie kleuren! Wat kun je daar allemaal mee doen?
 • In ‘Tomke op it iis’ is het winter. Er ligt ijs op de vijver! Hij wil graag schaatsen, maar hij wiebelt wel een beetje… Met een stoel gaat het beter, en wie kan mooi op de stoel zitten?

Dit boekje is te krijen fia de jeugdbibleteek of fia de webshop fan de útjouwer.

4 x ‘Tomke en de seizoenen’ troch Geartsje Douma en Luuk Klazenga.

Bekijk ook deze boekentips:


 • Ik moat sa noadich!
  Quentin Gréban

 • Wat in rommel!
  Emily Gravett

 • Sipke op het kaatsveld / Sipke op it keatsfjild
  Harmen van Straaten en Lida Dijkstra

Bekijk deze boekentip ook op uw mobiel met de nieuwe BoekStart-app!