Wekker wurde!

Cover van wekker wurde! Een Fries flapjesboek van Jonny Lambert
Wekker wurde! van Jonny Lambert

Hepke Hoanne makket elkenien wekker op de buorkerij. Kinsto him helpe alle bisten te finen? Wekker wurde!

Boek fol mei flappen

Tear de flapkes iepen en sjoch wa ‘t der tefoarskyn floept. Flapkes en pop-ups stimulearje de ynteraksje, it ûnthâld en de ferbylding.

Dit boekje is te krijen fia de jeugdbibleteek of fia de webshop fan de útjouwer.


HepkeHaan maakt iedereen wakker op de boerderij. Kun jij hem helpen alle dieren te vinden? Wakker worden!

Boek vol flapjes

Vouw deflapjesopen en zie wie er tevoorschijnfloept. Flapjesenpop-upsstimuleren deinteractie, het geheugen en de verbeelding.

Dit boekje is verkrijgbaar via de jeugdbibliotheek of via de webshop van de uitgeverij.

Bekijk ook onze andere boekentips.