Wêr bisto, lyts oaljefantsje?

De cover van Wêr bisto, lyts oaljefantsje? door Sam Taplin

Wêr bisto, lyts oaljefantsje? door Sam Taplin

Yn dizze moai yllustrearre sykje-en-sjensearje kinne bern de oaljefant troch in gat op alle siden side sjen … mar wannear’t se de bledside omteare, is it hielendal net de oaljefant! Tige jonge bern wolle op syk nei de ûngrypbere oaljefant en alle aardige details en oare bisten dy’t se ûnderweis ûntdekke.

In deze mooi geïllustreerde zoek- en-kijkserie kunnen kinderen de olifant door een gat op elke pagina zien … maar wanneer ze de bladzijde omslaan, is het helemaal niet de olifant! Zeer jonge kinderen willen op zoek naar de ongrijpbare olifant en alle leuke details en andere dieren die ze onderweg ontdekken.

In deze zoek- en kijkserie vol plaatjes zien kinderen de olifant door een gat op elke pagina… Maar is het wel de olifant?

Help je dreumes zoeken naar de ongrijpbare olifant. Onderweg ontdekken ze kleurrijke details en andere dierenvrienden.

Dit boekje is verkrijgbaar via de jeugdbibliotheek of via de webshop van de uitgeverij.
Bekijk ook onze andere boekentips.