Fûgel en Mol ûntdekke in wrâldtaal

Fûgel en Mol ûntdekke in wrâldtaal

Fûgel libbet yn de loft en Mol libbet ûnder de grûn. Se libje yn twa ferskillende wrâlden. De twa bisten beslute om elkoar te helpen en leare om de wrâld fan elkoar te begripen.

Elkoar begripen

Fûgel libbet yn de loft en Mol libbet ûnder de grûn. Se libje yn twa ferskillende wrâlden. De twa bisten beslute om elkoar te helpen en leare om de wrâld fan elkoar te begripen. Fûgel lit Mol sjen hoe’t it libben yn de loft is. Mol leart Fûgel in taal dêr’t er mei elkenien oer de hiele wrâld mei prate kin. Fûgel en Mol is in berneboek dêr’t yn beskreaun wurdt hoe’tst elkoar helpe kinst. Mar ek hoe’tst freonen makkest en learst om elkoar te begripen.

Elkaar begrijpen

Vogel leeft in de lucht en Mol leeft onder de grond. Ze leven in twee verschillende werelden. De twee dieren besluiten elkaar te helpen en leren de wereld van elkaar te begrijpen. Vogel laat Mol zien hoe het leven in de lucht is. Mol leert Vogel een taal waarmee hij met iedereen wereldwijd kan praten. Vogel en Mol is een kinderboek waarin beschreven wordt hoe je elkaar kunt helpen. Maar ook hoe je vrienden maakt en leert om elkaar te begrijpen.

Lenen, kopen of cadeau doen?

Wil je dit boekje lenen? Kijk op de site van de Jeugdbibliotheek. Wil je dit boekje kopen of cadeau doen? Voorkom verschraling van de winkelstraat en koop dit boekje bij een kinderboekwinkel bij jou in de buurt!


Bekijk ook deze boekentips:


  • Ik moat sa noadich!
    Quentin Gréban

  • Wat in rommel!
    Emily Gravett

  • Sipke op het kaatsveld / Sipke op it keatsfjild
    Harmen van Straaten en Lida Dijkstra

Bekijk deze boekentip ook op uw mobiel met de nieuwe BoekStart-app!