It grutte famyljeboek

It grutte famyljeboek

In moai boek ast it ris mei de bern oer famylje hawwe wolst, of as der bygelyks wat feroaret yn de famylje. It boek kin bern helpe om dúdlik te krijen hoe’t de famylje yn elkoar sit en wat by de eigen famylje heart.

Alle famylje

‘It grutte famyljeboek’ is in moai boek ast it ris mei de bern oer famylje hawwe wolst, of as der bygelyks wat feroaret yn de famylje. It boek kin bern helpe om dúdlik te krijen hoe’t de famylje yn elkoar sit en wat by de eigen famylje heart. Wêr hast famylje foar en wat dogge se? Dit binne in pear fan in soad fragen dy’t beäntwurde wurde yn dit prachtige boek fol famyljes yn soarten en maten. It is ek hiel geskikt foar learkrêften dy’t mei it tema famylje wurkje om’t alle aspekten dy’t by in famylje hearre oan bod komme.

Allemaal familie

‘It grutte famyljeboek’ is een mooi boek als je het een keer met kinderen over familie wilt praten, of als er bijvoorbeeld iets verandert in de familie. Het boek kan kinderen helpen om duidelijk te maken hoe familie in elkaar zit en wat bij de eigen familie hoort. Waar heb je familie voor en wat doen ze?
Dit zijn enkele van veel vragen diebeantwoord worden in dit prachtige boek vol families in soorten en maten. Het is ook heel geschikt voor leerkrachten diemet het thema familie werken omalle aspecten diebij een familie horen aan bod te laten komen.


Bekijk ook deze boekentips:


  • Ik moat sa noadich!
    Quentin Gréban

  • Wat in rommel!
    Emily Gravett

  • Sipke op het kaatsveld / Sipke op it keatsfjild
    Harmen van Straaten en Lida Dijkstra

Bekijk deze boekentip ook op uw mobiel met de nieuwe BoekStart-app!