Sipke op het kaatsveld / Sipke op it keatsfjild

Friese tip: 'Sipke op het kaatsveld / Sipke op it keatsfjild', een Luxe Gouden Boekje
‘Sipke op het kaatsveld / Sipke op it keatsfjild’ is onze Friese Tip

Sipke komt yn de kunde mei in bekende Fryske sport, nammentlik it keatsen. It jierlikse famyljekeatstoernoai is yn folle gong. Sipke sjocht azemleas ta hoe’t it team fan syn Pake Spitsmûs it opnimt tsjin de iikhoarntsjes.

Noch nea keatst!

Sipke komt yn de kunde mei in bekende Fryske sport, nammentlik it keatsen. Bekend oant oer de provinsje – en lânsgrinzen, mar net by elkenien. Gelokkich hat Lida Dykstra achteryn it boek in list fan keatstermen opnommen, dat makket it makliker om it spul te begripen. It jierlikse famyljekeatstoernoai is yn folle gong. Sipke sjocht azemleas ta hoe’t it team fan syn Pake Spitsmûs it opnimt tsjin de iikhoarntsjes. Oant ynienen muoike Aaf it ankel ferstûket en net fierder spylje kin! Dan ropt Pake Sipke op it fjild. Mar de lytse spitsmûs hat noch nea keatst! Kin er de wedstriid rêde…?

Nog nooit gekaatst!

Sipke maakt kennis met een bekende Friese sport, namelijk het kaatsen. Bekend tot over de provincie- en landsgrenzen, maar niet bij iedereen. Gelukkig heeft Lida Dykstra achterin het boek een lijst van kaatstermen opgenomen, dat maakt het makkelijker om het spel te begrijpen. Het jaarlijkse familiekaatstoernooi is in volle gang. Sipke kijkt ademloos toe hoe het team van zijn Opa Spitsmuis het opneemt tegen de eekhoorns. Tot plotseling tante Aaf haar enkel verzwikt en niet verder kan spelen! Dan roept Opa Sipke op het veld. Maar de kleine spitsmuis heeft nog nooit gekaatst! Kan hij de wedstrijd redden…?

Lenen, kopen of cadeau doen?

Wil je dit boekje lenen? Kijk op de site van de Jeugdbibliotheek. Wil je dit boekje kopen of cadeau doen? Voorkom verschraling van de winkelstraat en koop dit boekje bij een kinderboekwinkel bij jou in de buurt!


Bekijk ook deze boekentips:


  • Ik moat sa noadich!
    Quentin Gréban

  • Wat in rommel!
    Emily Gravett

  • Sipke leert fierljeppen - Sipke leart fierljeppen
    Lida Dykstra

Bekijk deze boekentip ook op uw mobiel met de nieuwe BoekStart-app!