Stikelbarchje Prikkeprik

Stikelbarchje Prikkeprik

In kartonnen boekje dat pjutten yn ‘e kunde komme lit mei de natuer yn har eigen omjouwing. Ast goed om dy hinne sjochst kinst alle bisten yn it boekje yn dyn eigen omjouwing sjen, faak sels yn de eigen achtertún.

Ast goed om dy hinne sjochst

In kartonnen boekje dat pjutten yn ‘e kunde komme lit mei de natuer yn har eigen omjouwing. Ast goed om dy hinne sjochst kinst alle bisten yn it boekje yn dyn eigen omjouwing sjen, faak sels yn de eigen achtertún: in iikhoarntsje, in stikelbaarch, in readboarstke, in flinter, in ingeltsje en in slak. De paginagrutte, moaie detaillearre tekeningen falle fuortendaliks op. By alle tekeningen heart in koarte kleurryke side mei in tekst op rym.  fan in kleurrike side mei in koarte tekst op rym. Echt in moai boekjer oar jonge bern dy ’t har bûten graach ferwûnderje oer de wrâld om har hinne.

Als je goed om je heen kijkt

Een kartonnen boekje dat dreumesen en peuters laat kennismaken met de natuur in hun eigen omgeving. Als je goed om je heen kijkt kun je alle dieren in het boekje in je eigen omgeving zien, vaak zelfs in je eigen achtertuin: een eekhoorntje, een egel, een roodborstje, een vlinder, een lieveheersbeestje en een slak. De paginagrote, mooie gedetailleerde tekeningen vallen meteen op. Iedere tekening gaat vergezeld van een kleurrijke pagina met een korte tekst op rijm. Een echte aanrader voor jonge kinderen die zich buiten graag verwonderen over de wereld om zich heen.


Bekijk ook deze boekentips:


  • Wêr bisto, lytse knyn?
    Sam Taplin

  • Ynstruminten (diel 2)
    Marion Billet

  • Tútsje derop!
    Bernd Penners

Bekijk deze boekentip ook op uw mobiel met de nieuwe BoekStart-app!