Wêr bisto, lytse knyn?

Friese tip: 'Wêr bisto, lytse knyn?' door Sam Taplin
Friese tip: ‘Wêr bisto, lytse knyn?’ door Sam Taplin

It knyntsje hat him ferstoppe! Hiele jonge bern sjogge graach troch de gatsjes yn dit boek en kinne de tekstyl op de siden fiele.

Ferstoppe!

In prachtich kartonboekje dêr’t in knyntsje yn ferside spilet en wêryn’t ek in das, pykjes en oare bisten in rol spylje yn de syktocht. In moai boekje foar de allerlytsten, dat kear op kear lêzen wurde kin.

Verstopt!

Het konijntje heeft zich verstopt! Heel jonge kinderen kijken graag door de gaatjes in dit boek en kunnen de texturen op de pagina’s voelen. Een prachtig kartonboekje waarin een konijntje verstoppertje speelt en waarin ook een das, kuikentje en andere dieren een rol spelen in de zoektocht. Een fijn boekje voor de allerkleinsten, dat keer op keer gelezen kan worden.

Vanaf ca. 3 jaar.


Bekijk ook deze boekentips:


  • Stip yn it swimbad
    Eric Hill

  • Ynstruminten (diel 2)
    Marion Billet

  • Tútsje derop!
    Bernd Penners

Bekijk deze boekentip ook op uw mobiel met de nieuwe BoekStart-app!