Mol wol de moanne ha

Friese tip: 'Mol wol de moanne ha' door Jonathan Emmett en Vanessa Cabban
‘Mol wol de moanne ha’ door Jonathan Emmett en Vanessa Cabban is onze Friese Tip voor je Peuter.

Mol sjocht in heldere bal oan ‘e himel, en dy sil en moat er ha! Hy besiket fan alles, al sizze syn freontsjes Konijn, Egel en Eekhoorn dat it net kin (‘Je kunt de maan niet pakken, ze is heel ver weg’) jout hy net op.

Achter in wolk

Oant er út in beam falt, yn in plasse, en de moanne yn stikjes oan syn fuotten leit. Mol is tige fertrietlik, mar dan treaste syn maten him, en docht bliken dat de moanne achter in wolk ferdwûn is. Mol en syn freontsjes genietsje dêrnei mei elkoar fan de moanne. Hardkartonnen printeboek mei grutte skilderingen yn nachtlike tinten.

Achter een wolk

Mol ziet een heldere bal aan de hemel, en die zal en moet hij hebben! Hij probeert van alles, en ondanks ontmoedigingen van zijn vriendjes Konijn, Egel en Eekhoorn (‘Je kunt de maan niet pakken, ze is heel ver weg’) geeft hij niet op. Tot hij uit een boom valt, in een plas, en de maan in stukjes aan zijn voeten ligt. Mol is intens verdrietig, maar dan troosten zijn vriendjes hem, en blijkt dat de maan achter een wolk verdwenen was. Mol en zijn vriendjes genieten daarna samen van de maan. Hardkartonnen prentenboek met grote schilderingen in nachtelijke tinten.

Vanaf ca. 3 jaar.

Lenen, kopen of cadeau doen?

Wil je dit boekje lenen? Kijk op de site van de Jeugdbibliotheek. Wil je dit boekje kopen of cadeau doen? Voorkom verschraling van de winkelstraat en koop dit boekje bij een kinderboekwinkel bij jou in de buurt!


Bekijk ook deze boekentips:


  • Ik moat sa noadich!
    Quentin Gréban

  • Wat in rommel!
    Emily Gravett

  • Sipke op het kaatsveld / Sipke op it keatsfjild
    Harmen van Straaten en Lida Dijkstra

Bekijk deze boekentip ook op uw mobiel met de nieuwe BoekStart-app!